ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثمر مرتضوی، پریسا نوروزی، (1398). بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 179-196. magiran.com/p2069939
Samar Mortazavi , Parisa Norozi Fard, (2019). Investigation of Metals Bioaccumulation in Sediment and Fish Muscle of Dez River in 1393, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 179-196. magiran.com/p2069939
ثمر مرتضوی، پریسا نوروزی، بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 179-196. magiran.com/p2069939
Samar Mortazavi , Parisa Norozi Fard, Investigation of Metals Bioaccumulation in Sediment and Fish Muscle of Dez River in 1393, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 179-196. magiran.com/p2069939
ثمر مرتضوی، پریسا نوروزی، "بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 179-196. magiran.com/p2069939
Samar Mortazavi , Parisa Norozi Fard, "Investigation of Metals Bioaccumulation in Sediment and Fish Muscle of Dez River in 1393", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 179-196. magiran.com/p2069939
ثمر مرتضوی، پریسا نوروزی، (1398). 'بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.179-196. magiran.com/p2069939
Samar Mortazavi , Parisa Norozi Fard, (2019). 'Investigation of Metals Bioaccumulation in Sediment and Fish Muscle of Dez River in 1393', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.179-196. magiran.com/p2069939
ثمر مرتضوی؛ پریسا نوروزی. "بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 179-196. magiran.com/p2069939
Samar Mortazavi ; Parisa Norozi Fard. "Investigation of Metals Bioaccumulation in Sediment and Fish Muscle of Dez River in 1393", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 179-196. magiran.com/p2069939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال