ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام مهدی کرمی، محسن رجبی، اکرم آزادی ریمله، اکرم احمدی، (1398). تاثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 257-270. magiran.com/p2069940
Shahram Mehdi Karami , Mohean Rajabi, Akram Azadi Rimeleh, Akram Ahmadi, (2019). Attitude of High School Students to the Importance and Preservation of Natural Resources (Case Study: Khorramabad City, Iran), Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 257-270. magiran.com/p2069940
شهرام مهدی کرمی، محسن رجبی، اکرم آزادی ریمله، اکرم احمدی، تاثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 257-270. magiran.com/p2069940
Shahram Mehdi Karami , Mohean Rajabi, Akram Azadi Rimeleh, Akram Ahmadi, Attitude of High School Students to the Importance and Preservation of Natural Resources (Case Study: Khorramabad City, Iran), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 257-270. magiran.com/p2069940
شهرام مهدی کرمی، محسن رجبی، اکرم آزادی ریمله، اکرم احمدی، "تاثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 257-270. magiran.com/p2069940
Shahram Mehdi Karami , Mohean Rajabi, Akram Azadi Rimeleh, Akram Ahmadi, "Attitude of High School Students to the Importance and Preservation of Natural Resources (Case Study: Khorramabad City, Iran)", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 257-270. magiran.com/p2069940
شهرام مهدی کرمی، محسن رجبی، اکرم آزادی ریمله، اکرم احمدی، (1398). 'تاثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.257-270. magiran.com/p2069940
Shahram Mehdi Karami , Mohean Rajabi, Akram Azadi Rimeleh, Akram Ahmadi, (2019). 'Attitude of High School Students to the Importance and Preservation of Natural Resources (Case Study: Khorramabad City, Iran)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.257-270. magiran.com/p2069940
شهرام مهدی کرمی؛ محسن رجبی؛ اکرم آزادی ریمله؛ اکرم احمدی. "تاثیر آموزش در فرهنگ‎سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه اول نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان خرم آباد)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 257-270. magiran.com/p2069940
Shahram Mehdi Karami ; Mohean Rajabi; Akram Azadi Rimeleh; Akram Ahmadi. "Attitude of High School Students to the Importance and Preservation of Natural Resources (Case Study: Khorramabad City, Iran)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 257-270. magiran.com/p2069940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال