ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش نوروزی، محمد مهدی صادقی، مصطفی باقری توانی، هدیه زندآور، (1398). تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، 197-212. magiran.com/p2069941
Mehrnoush Norouzi , Mohammad Mehdi Sadeghi, Mostafa Bagheri Tavani, Hediyeh Zandavar, (2019). Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), 197-212. magiran.com/p2069941
مهرنوش نوروزی، محمد مهدی صادقی، مصطفی باقری توانی، هدیه زندآور، تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(6): 197-212. magiran.com/p2069941
Mehrnoush Norouzi , Mohammad Mehdi Sadeghi, Mostafa Bagheri Tavani, Hediyeh Zandavar, Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(6): 197-212. magiran.com/p2069941
مهرنوش نوروزی، محمد مهدی صادقی، مصطفی باقری توانی، هدیه زندآور، "تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 6 (1398): 197-212. magiran.com/p2069941
Mehrnoush Norouzi , Mohammad Mehdi Sadeghi, Mostafa Bagheri Tavani, Hediyeh Zandavar, "Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.6 (2019): 197-212. magiran.com/p2069941
مهرنوش نوروزی، محمد مهدی صادقی، مصطفی باقری توانی، هدیه زندآور، (1398). 'تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(6)، صص.197-212. magiran.com/p2069941
Mehrnoush Norouzi , Mohammad Mehdi Sadeghi, Mostafa Bagheri Tavani, Hediyeh Zandavar, (2019). 'Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(6), pp.197-212. magiran.com/p2069941
مهرنوش نوروزی؛ محمد مهدی صادقی؛ مصطفی باقری توانی؛ هدیه زندآور. "تجمع فلزات سنگین در بافت های سه گونه ماهی در آبهای خلیج فارس و ارتباط آن با برخی مشخصات زیست سنجی". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،6 ، 1398، 197-212. magiran.com/p2069941
Mehrnoush Norouzi ; Mohammad Mehdi Sadeghi; Mostafa Bagheri Tavani; Hediyeh Zandavar. "Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 6, 2019, 197-212. magiran.com/p2069941
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال