ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین حسینی نیا، وحید علی ابادی، پوریا عطایی، (1398). طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، 341-360. magiran.com/p2070013
GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA , Vahid Aliabadi, Pouria Ataei, (2019). Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises, journal of Entrepreneurship Development, 12(3), 341-360. magiran.com/p2070013
غلامحسین حسینی نیا، وحید علی ابادی، پوریا عطایی، طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1398؛ 12(3): 341-360. magiran.com/p2070013
GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA , Vahid Aliabadi, Pouria Ataei, Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises, journal of Entrepreneurship Development, 2019; 12(3): 341-360. magiran.com/p2070013
غلامحسین حسینی نیا، وحید علی ابادی، پوریا عطایی، "طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور"، فصلنامه توسعه کارآفرینی 12، شماره 3 (1398): 341-360. magiran.com/p2070013
GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA , Vahid Aliabadi, Pouria Ataei, "Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises", journal of Entrepreneurship Development 12, no.3 (2019): 341-360. magiran.com/p2070013
غلامحسین حسینی نیا، وحید علی ابادی، پوریا عطایی، (1398). 'طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور'، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، صص.341-360. magiran.com/p2070013
GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA , Vahid Aliabadi, Pouria Ataei, (2019). 'Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises', journal of Entrepreneurship Development, 12(3), pp.341-360. magiran.com/p2070013
غلامحسین حسینی نیا؛ وحید علی ابادی؛ پوریا عطایی. "طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور". فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12 ،3 ، 1398، 341-360. magiran.com/p2070013
GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA ; Vahid Aliabadi; Pouria Ataei. "Configurating Dimensions of cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem within small rural enterprises", journal of Entrepreneurship Development, 12, 3, 2019, 341-360. magiran.com/p2070013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال