ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامبیز طالبی، رضا محمد کاظمی، مهدی علیزاده، (1398). تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، 361-380. magiran.com/p2070014
Reza Mohammad Kazemi, Mehdi Alizadeh, (2019). The impact of the structural characteristics of the entrepreneurial team on the performance of IT business: the role of the environmental dynamism and entrepreneurial network, journal of Entrepreneurship Development, 12(3), 361-380. magiran.com/p2070014
کامبیز طالبی، رضا محمد کاظمی، مهدی علیزاده، تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1398؛ 12(3): 361-380. magiran.com/p2070014
Reza Mohammad Kazemi, Mehdi Alizadeh, The impact of the structural characteristics of the entrepreneurial team on the performance of IT business: the role of the environmental dynamism and entrepreneurial network, journal of Entrepreneurship Development, 2019; 12(3): 361-380. magiran.com/p2070014
کامبیز طالبی، رضا محمد کاظمی، مهدی علیزاده، "تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه"، فصلنامه توسعه کارآفرینی 12، شماره 3 (1398): 361-380. magiran.com/p2070014
Reza Mohammad Kazemi, Mehdi Alizadeh, "The impact of the structural characteristics of the entrepreneurial team on the performance of IT business: the role of the environmental dynamism and entrepreneurial network", journal of Entrepreneurship Development 12, no.3 (2019): 361-380. magiran.com/p2070014
کامبیز طالبی، رضا محمد کاظمی، مهدی علیزاده، (1398). 'تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه'، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، صص.361-380. magiran.com/p2070014
Reza Mohammad Kazemi, Mehdi Alizadeh, (2019). 'The impact of the structural characteristics of the entrepreneurial team on the performance of IT business: the role of the environmental dynamism and entrepreneurial network', journal of Entrepreneurship Development, 12(3), pp.361-380. magiran.com/p2070014
کامبیز طالبی؛ رضا محمد کاظمی؛ مهدی علیزاده. "تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه". فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12 ،3 ، 1398، 361-380. magiran.com/p2070014
Reza Mohammad Kazemi; Mehdi Alizadeh. "The impact of the structural characteristics of the entrepreneurial team on the performance of IT business: the role of the environmental dynamism and entrepreneurial network", journal of Entrepreneurship Development, 12, 3, 2019, 361-380. magiran.com/p2070014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال