ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون مرادنژادی، محمدشریف شریف زاده، مرجان واحدی، حسین مهدی زاده، (1398). تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، 401-420. magiran.com/p2070016
Homayoon Moradnezhadi , Mohamadsharif Sharifzade, Marjan Vahedi, Hossein Mahdizade, (2019). Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province, journal of Entrepreneurship Development, 12(3), 401-420. magiran.com/p2070016
همایون مرادنژادی، محمدشریف شریف زاده، مرجان واحدی، حسین مهدی زاده، تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1398؛ 12(3): 401-420. magiran.com/p2070016
Homayoon Moradnezhadi , Mohamadsharif Sharifzade, Marjan Vahedi, Hossein Mahdizade, Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province, journal of Entrepreneurship Development, 2019; 12(3): 401-420. magiran.com/p2070016
همایون مرادنژادی، محمدشریف شریف زاده، مرجان واحدی، حسین مهدی زاده، "تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام"، فصلنامه توسعه کارآفرینی 12، شماره 3 (1398): 401-420. magiran.com/p2070016
Homayoon Moradnezhadi , Mohamadsharif Sharifzade, Marjan Vahedi, Hossein Mahdizade, "Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province", journal of Entrepreneurship Development 12, no.3 (2019): 401-420. magiran.com/p2070016
همایون مرادنژادی، محمدشریف شریف زاده، مرجان واحدی، حسین مهدی زاده، (1398). 'تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام'، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12(3)، صص.401-420. magiran.com/p2070016
Homayoon Moradnezhadi , Mohamadsharif Sharifzade, Marjan Vahedi, Hossein Mahdizade, (2019). 'Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province', journal of Entrepreneurship Development, 12(3), pp.401-420. magiran.com/p2070016
همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده. "تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام". فصلنامه توسعه کارآفرینی، 12 ،3 ، 1398، 401-420. magiran.com/p2070016
Homayoon Moradnezhadi ; Mohamadsharif Sharifzade; Marjan Vahedi; Hossein Mahdizade. "Formulation and application of a framework for assessing ICT-based startups’ ecosystem in Ilam Province", journal of Entrepreneurship Development, 12, 3, 2019, 401-420. magiran.com/p2070016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال