ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه گودرزی، فاطمه قاسم پور، سید مهدی اعتمادی فرد، (1398). چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، 84، 41-67. magiran.com/p2070022
Najmeh Goodarzi , Fatemeh Ghasempoor, Mahdi Etemadifard, (2019). The Challenges of Living in Dormitories Experienced by Female Students of State Universities Locating in Tehran, Journal of Social Sciences, 84, 41-67. magiran.com/p2070022
نجمه گودرزی، فاطمه قاسم پور، سید مهدی اعتمادی فرد، چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی، 1398؛ 84: 41-67. magiran.com/p2070022
Najmeh Goodarzi , Fatemeh Ghasempoor, Mahdi Etemadifard, The Challenges of Living in Dormitories Experienced by Female Students of State Universities Locating in Tehran, Journal of Social Sciences, 2019; 84: 41-67. magiran.com/p2070022
نجمه گودرزی، فاطمه قاسم پور، سید مهدی اعتمادی فرد، "چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران"، فصلنامه علوم اجتماعی ،84 (1398): 41-67. magiran.com/p2070022
Najmeh Goodarzi , Fatemeh Ghasempoor, Mahdi Etemadifard, "The Challenges of Living in Dormitories Experienced by Female Students of State Universities Locating in Tehran", Journal of Social Sciences no. 84 (2019): 41-67. magiran.com/p2070022
نجمه گودرزی، فاطمه قاسم پور، سید مهدی اعتمادی فرد، (1398). 'چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران'، فصلنامه علوم اجتماعی، 84، صص.41-67. magiran.com/p2070022
Najmeh Goodarzi , Fatemeh Ghasempoor, Mahdi Etemadifard, (2019). 'The Challenges of Living in Dormitories Experienced by Female Students of State Universities Locating in Tehran', Journal of Social Sciences, 84, pp.41-67. magiran.com/p2070022
نجمه گودرزی؛ فاطمه قاسم پور؛ سید مهدی اعتمادی فرد. "چالش های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاه های سراسری شهر تهران". فصلنامه علوم اجتماعی، 84 ، 1398، 41-67. magiran.com/p2070022
Najmeh Goodarzi ; Fatemeh Ghasempoor; Mahdi Etemadifard. "The Challenges of Living in Dormitories Experienced by Female Students of State Universities Locating in Tehran", Journal of Social Sciences, 84, 2019, 41-67. magiran.com/p2070022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال