ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عنبری، منصور حقیقتیان، بیژن کاردوست، مهدی اکبری، (1394). بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز)، مجله نظارت و بازرسی، 9(33)، 135-160. magiran.com/p2070100
Ali Anbari, Mansur Haghighatian, Bijan Kardust , Mehda Akbari, (2015). Analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers, Supervision & Inspection, 9(33), 135-160. magiran.com/p2070100
علی عنبری، منصور حقیقتیان، بیژن کاردوست، مهدی اکبری، بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز). مجله نظارت و بازرسی، 1394؛ 9(33): 135-160. magiran.com/p2070100
Ali Anbari, Mansur Haghighatian, Bijan Kardust , Mehda Akbari, Analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers, Supervision & Inspection, 2015; 9(33): 135-160. magiran.com/p2070100
علی عنبری، منصور حقیقتیان، بیژن کاردوست، مهدی اکبری، "بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز)"، مجله نظارت و بازرسی 9، شماره 33 (1394): 135-160. magiran.com/p2070100
Ali Anbari, Mansur Haghighatian, Bijan Kardust , Mehda Akbari, "Analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers", Supervision & Inspection 9, no.33 (2015): 135-160. magiran.com/p2070100
علی عنبری، منصور حقیقتیان، بیژن کاردوست، مهدی اکبری، (1394). 'بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز)'، مجله نظارت و بازرسی، 9(33)، صص.135-160. magiran.com/p2070100
Ali Anbari, Mansur Haghighatian, Bijan Kardust , Mehda Akbari, (2015). 'Analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers', Supervision & Inspection, 9(33), pp.135-160. magiran.com/p2070100
علی عنبری؛ منصور حقیقتیان؛ بیژن کاردوست؛ مهدی اکبری. "بررسی تاثیر نظارت مردمی بر کاهش تخلفات اداری کارکنان نیروی انتظامی (مطالعه موردی سامانه 197 شهرستان اهواز)". مجله نظارت و بازرسی، 9 ،33 ، 1394، 135-160. magiran.com/p2070100
Ali Anbari; Mansur Haghighatian; Bijan Kardust ; Mehda Akbari. "Analysis of people monitoring effects on decreasing office offends in disciplinary force officers", Supervision & Inspection, 9, 33, 2015, 135-160. magiran.com/p2070100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال