ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه باقرپور، طاهره قجر، (1398). تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 5-14. magiran.com/p2070103
Masumeh Bagherpur, Taherh Ghajar, (2019). The effect of Electronic puzzle Games on Improving Reading Performance of Students with learning disorders, Journal of Exceptional Children, 19(3), 5-14. magiran.com/p2070103
معصومه باقرپور، طاهره قجر، تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 5-14. magiran.com/p2070103
Masumeh Bagherpur, Taherh Ghajar, The effect of Electronic puzzle Games on Improving Reading Performance of Students with learning disorders, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 5-14. magiran.com/p2070103
معصومه باقرپور، طاهره قجر، "تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 5-14. magiran.com/p2070103
Masumeh Bagherpur, Taherh Ghajar, "The effect of Electronic puzzle Games on Improving Reading Performance of Students with learning disorders", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 5-14. magiran.com/p2070103
معصومه باقرپور، طاهره قجر، (1398). 'تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.5-14. magiran.com/p2070103
Masumeh Bagherpur, Taherh Ghajar, (2019). 'The effect of Electronic puzzle Games on Improving Reading Performance of Students with learning disorders', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.5-14. magiran.com/p2070103
معصومه باقرپور؛ طاهره قجر. "تاثیر بازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 5-14. magiran.com/p2070103
Masumeh Bagherpur; Taherh Ghajar. "The effect of Electronic puzzle Games on Improving Reading Performance of Students with learning disorders", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 5-14. magiran.com/p2070103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال