ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا آرامی، طیبه شریفی، احمد غضنفری، احمد عابدی، (1398). مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 37-48. magiran.com/p2070105
, (2019). The comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan, Journal of Exceptional Children, 19(3), 37-48. magiran.com/p2070105
زهرا آرامی، طیبه شریفی، احمد غضنفری، احمد عابدی، مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 37-48. magiran.com/p2070105
, The comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 37-48. magiran.com/p2070105
زهرا آرامی، طیبه شریفی، احمد غضنفری، احمد عابدی، "مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 37-48. magiran.com/p2070105
, "The comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 37-48. magiran.com/p2070105
زهرا آرامی، طیبه شریفی، احمد غضنفری، احمد عابدی، (1398). 'مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.37-48. magiran.com/p2070105
, (2019). 'The comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.37-48. magiran.com/p2070105
زهرا آرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ احمد عابدی. "مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 37-48. magiran.com/p2070105
. "The comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 37-48. magiran.com/p2070105
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال