ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبری زاده، سعید حسن زاده، کامبیز کامکاری، مسعودغلامعلی لواسانی، (1398). اثر بخشی برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 49-60. magiran.com/p2070106
Ali Akbarizadeh, Hasanzadeh, Kamkari, Lavasani, (2019). The Efficacy Of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual for PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children, Journal of Exceptional Children, 19(3), 49-60. magiran.com/p2070106
علی اکبری زاده، سعید حسن زاده، کامبیز کامکاری، مسعودغلامعلی لواسانی، اثر بخشی برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 49-60. magiran.com/p2070106
Ali Akbarizadeh, Hasanzadeh, Kamkari, Lavasani, The Efficacy Of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual for PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 49-60. magiran.com/p2070106
علی اکبری زاده، سعید حسن زاده، کامبیز کامکاری، مسعودغلامعلی لواسانی، "اثر بخشی برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 49-60. magiran.com/p2070106
Ali Akbarizadeh, Hasanzadeh, Kamkari, Lavasani, "The Efficacy Of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual for PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 49-60. magiran.com/p2070106
علی اکبری زاده، سعید حسن زاده، کامبیز کامکاری، مسعودغلامعلی لواسانی، (1398). 'اثر بخشی برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.49-60. magiran.com/p2070106
Ali Akbarizadeh, Hasanzadeh, Kamkari, Lavasani, (2019). 'The Efficacy Of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual for PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.49-60. magiran.com/p2070106
علی اکبری زاده؛ سعید حسن زاده؛ کامبیز کامکاری؛ مسعودغلامعلی لواسانی. "اثر بخشی برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 49-60. magiran.com/p2070106
Ali Akbarizadeh; Hasanzadeh; Kamkari; Lavasani. "The Efficacy Of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual for PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 49-60. magiran.com/p2070106
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال