ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهروز نعمتی، رحیم بدری، هاجر شریف، (1398). رابطه امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 61-70. magiran.com/p2070107
Shahrooz Nemati, Rahim Badri, Hajar Shahrif, (2019). The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities, Journal of Exceptional Children, 19(3), 61-70. magiran.com/p2070107
شهروز نعمتی، رحیم بدری، هاجر شریف، رابطه امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 61-70. magiran.com/p2070107
Shahrooz Nemati, Rahim Badri, Hajar Shahrif, The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 61-70. magiran.com/p2070107
شهروز نعمتی، رحیم بدری، هاجر شریف، "رابطه امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 61-70. magiran.com/p2070107
Shahrooz Nemati, Rahim Badri, Hajar Shahrif, "The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 61-70. magiran.com/p2070107
شهروز نعمتی، رحیم بدری، هاجر شریف، (1398). 'رابطه امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.61-70. magiran.com/p2070107
Shahrooz Nemati, Rahim Badri, Hajar Shahrif, (2019). 'The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.61-70. magiran.com/p2070107
شهروز نعمتی؛ رحیم بدری؛ هاجر شریف. "رابطه امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 61-70. magiran.com/p2070107
Shahrooz Nemati; Rahim Badri; Hajar Shahrif. "The Relationships between Hope, Self-efficacy and Resiliencey with Educational Motivation in students with Physical Disabilities", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 61-70. magiran.com/p2070107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال