ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم بیانلو، سیده منور یزدی، شکوه سادات بنی جمالی، سید ابوالقاسم مهری نژاد، (1398). تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 71-86. magiran.com/p2070108
Azam Bayanloo, Seyedeh Monavar Yazdi, Shokooh Sadat Banijamali, Seyed Abolghasem Mehrinejad, (2019). The Effectiveness of Planning and Monitoring Strategies Training on Prospective Memory Rehabilitation in Children with High- Functioning Autism Disorder, Journal of Exceptional Children, 19(3), 71-86. magiran.com/p2070108
اعظم بیانلو، سیده منور یزدی، شکوه سادات بنی جمالی، سید ابوالقاسم مهری نژاد، تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 71-86. magiran.com/p2070108
Azam Bayanloo, Seyedeh Monavar Yazdi, Shokooh Sadat Banijamali, Seyed Abolghasem Mehrinejad, The Effectiveness of Planning and Monitoring Strategies Training on Prospective Memory Rehabilitation in Children with High- Functioning Autism Disorder, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 71-86. magiran.com/p2070108
اعظم بیانلو، سیده منور یزدی، شکوه سادات بنی جمالی، سید ابوالقاسم مهری نژاد، "تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 71-86. magiran.com/p2070108
Azam Bayanloo, Seyedeh Monavar Yazdi, Shokooh Sadat Banijamali, Seyed Abolghasem Mehrinejad, "The Effectiveness of Planning and Monitoring Strategies Training on Prospective Memory Rehabilitation in Children with High- Functioning Autism Disorder", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 71-86. magiran.com/p2070108
اعظم بیانلو، سیده منور یزدی، شکوه سادات بنی جمالی، سید ابوالقاسم مهری نژاد، (1398). 'تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.71-86. magiran.com/p2070108
Azam Bayanloo, Seyedeh Monavar Yazdi, Shokooh Sadat Banijamali, Seyed Abolghasem Mehrinejad, (2019). 'The Effectiveness of Planning and Monitoring Strategies Training on Prospective Memory Rehabilitation in Children with High- Functioning Autism Disorder', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.71-86. magiran.com/p2070108
اعظم بیانلو؛ سیده منور یزدی؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ سید ابوالقاسم مهری نژاد. "تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 71-86. magiran.com/p2070108
Azam Bayanloo; Seyedeh Monavar Yazdi; Shokooh Sadat Banijamali; Seyed Abolghasem Mehrinejad. "The Effectiveness of Planning and Monitoring Strategies Training on Prospective Memory Rehabilitation in Children with High- Functioning Autism Disorder", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 71-86. magiran.com/p2070108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال