ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایوب هاشمی، الهه عرب عامری، (1398). تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 87-92. magiran.com/p2070109
Ayoub Hashemi, Elahe Arabameri, (2019). The Effects of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder, Journal of Exceptional Children, 19(3), 87-92. magiran.com/p2070109
ایوب هاشمی، الهه عرب عامری، تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 87-92. magiran.com/p2070109
Ayoub Hashemi, Elahe Arabameri, The Effects of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 87-92. magiran.com/p2070109
ایوب هاشمی، الهه عرب عامری، "تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 87-92. magiran.com/p2070109
Ayoub Hashemi, Elahe Arabameri, "The Effects of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 87-92. magiran.com/p2070109
ایوب هاشمی، الهه عرب عامری، (1398). 'تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.87-92. magiran.com/p2070109
Ayoub Hashemi, Elahe Arabameri, (2019). 'The Effects of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.87-92. magiran.com/p2070109
ایوب هاشمی؛ الهه عرب عامری. "تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 87-92. magiran.com/p2070109
Ayoub Hashemi; Elahe Arabameri. "The Effects of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 87-92. magiran.com/p2070109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال