ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا جعفری، محمد مهرادصدر، زهرا دهقانی احمدآباد، (1398). مقایسه اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 93-104. magiran.com/p2070110
Leyla Jafari, Mohammad Mehradsadr, Zahra Dehghani Ahmadabad, (2019). The comparison of effectiveness of Sina educational and phonemics combination methods in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade in Tabriz city., Journal of Exceptional Children, 19(3), 93-104. magiran.com/p2070110
لیلا جعفری، محمد مهرادصدر، زهرا دهقانی احمدآباد، مقایسه اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 93-104. magiran.com/p2070110
Leyla Jafari, Mohammad Mehradsadr, Zahra Dehghani Ahmadabad, The comparison of effectiveness of Sina educational and phonemics combination methods in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade in Tabriz city., Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 93-104. magiran.com/p2070110
لیلا جعفری، محمد مهرادصدر، زهرا دهقانی احمدآباد، "مقایسه اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 93-104. magiran.com/p2070110
Leyla Jafari, Mohammad Mehradsadr, Zahra Dehghani Ahmadabad, "The comparison of effectiveness of Sina educational and phonemics combination methods in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade in Tabriz city.", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 93-104. magiran.com/p2070110
لیلا جعفری، محمد مهرادصدر، زهرا دهقانی احمدآباد، (1398). 'مقایسه اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.93-104. magiran.com/p2070110
Leyla Jafari, Mohammad Mehradsadr, Zahra Dehghani Ahmadabad, (2019). 'The comparison of effectiveness of Sina educational and phonemics combination methods in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade in Tabriz city.', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.93-104. magiran.com/p2070110
لیلا جعفری؛ محمد مهرادصدر؛ زهرا دهقانی احمدآباد. "مقایسه اثربخشی روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 93-104. magiran.com/p2070110
Leyla Jafari; Mohammad Mehradsadr; Zahra Dehghani Ahmadabad. "The comparison of effectiveness of Sina educational and phonemics combination methods in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade in Tabriz city.", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 93-104. magiran.com/p2070110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال