ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کریمی، غفور صبوری، اعظم قاسمی قیداری، زهرا نعمتی، (1398). اثربخشی فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری فراستیگ بر اصلاح خواندن دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری نارساخوان: یک مطالعه تک آزمودنی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، 115-128. magiran.com/p2070112
Hasan Karimi, Ghafour Sabouri, Azam Ghasemi Gheidari, Zahra Nemati, (2019). Frostig visual perceptual activities on improving the effectiveness of advanced reading students with Special learning disorder dyslexia: a single subject, Journal of Exceptional Children, 19(3), 115-128. magiran.com/p2070112
حسن کریمی، غفور صبوری، اعظم قاسمی قیداری، زهرا نعمتی، اثربخشی فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری فراستیگ بر اصلاح خواندن دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری نارساخوان: یک مطالعه تک آزمودنی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1398؛ 19(3): 115-128. magiran.com/p2070112
Hasan Karimi, Ghafour Sabouri, Azam Ghasemi Gheidari, Zahra Nemati, Frostig visual perceptual activities on improving the effectiveness of advanced reading students with Special learning disorder dyslexia: a single subject, Journal of Exceptional Children, 2019; 19(3): 115-128. magiran.com/p2070112
حسن کریمی، غفور صبوری، اعظم قاسمی قیداری، زهرا نعمتی، "اثربخشی فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری فراستیگ بر اصلاح خواندن دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری نارساخوان: یک مطالعه تک آزمودنی"، فصلنامه کودکان استثنایی 19، شماره 3 (1398): 115-128. magiran.com/p2070112
Hasan Karimi, Ghafour Sabouri, Azam Ghasemi Gheidari, Zahra Nemati, "Frostig visual perceptual activities on improving the effectiveness of advanced reading students with Special learning disorder dyslexia: a single subject", Journal of Exceptional Children 19, no.3 (2019): 115-128. magiran.com/p2070112
حسن کریمی، غفور صبوری، اعظم قاسمی قیداری، زهرا نعمتی، (1398). 'اثربخشی فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری فراستیگ بر اصلاح خواندن دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری نارساخوان: یک مطالعه تک آزمودنی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(3)، صص.115-128. magiran.com/p2070112
Hasan Karimi, Ghafour Sabouri, Azam Ghasemi Gheidari, Zahra Nemati, (2019). 'Frostig visual perceptual activities on improving the effectiveness of advanced reading students with Special learning disorder dyslexia: a single subject', Journal of Exceptional Children, 19(3), pp.115-128. magiran.com/p2070112
حسن کریمی؛ غفور صبوری؛ اعظم قاسمی قیداری؛ زهرا نعمتی. "اثربخشی فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری فراستیگ بر اصلاح خواندن دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری نارساخوان: یک مطالعه تک آزمودنی". فصلنامه کودکان استثنایی، 19 ،3 ، 1398، 115-128. magiran.com/p2070112
Hasan Karimi; Ghafour Sabouri; Azam Ghasemi Gheidari; Zahra Nemati. "Frostig visual perceptual activities on improving the effectiveness of advanced reading students with Special learning disorder dyslexia: a single subject", Journal of Exceptional Children, 19, 3, 2019, 115-128. magiran.com/p2070112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال