ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا حسین پور، حمید جلیلوند، مریم نیک نژاد، هاتف پرینژاد، امیر سوادکوهی، (1398). بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، 17-30. magiran.com/p2070115
A. Hoseinpour, H. Jalilvand, M. Niknejad, H. Parynejad, A. Savadkohi, (2019). Investigating the Effects of Forestry Plans on Tree Diversity Indices Mapped by Kriging Method (A Case Study: Watson Forestry Plan in the Eastern of Mazandaran), Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), 17-30. magiran.com/p2070115
علیرضا حسین پور، حمید جلیلوند، مریم نیک نژاد، هاتف پرینژاد، امیر سوادکوهی، بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران). مجله بوم شناسی کاربردی، 1398؛ 8(29): 17-30. magiran.com/p2070115
A. Hoseinpour, H. Jalilvand, M. Niknejad, H. Parynejad, A. Savadkohi, Investigating the Effects of Forestry Plans on Tree Diversity Indices Mapped by Kriging Method (A Case Study: Watson Forestry Plan in the Eastern of Mazandaran), Iranian Journal of Applied Ecology, 2019; 8(29): 17-30. magiran.com/p2070115
علیرضا حسین پور، حمید جلیلوند، مریم نیک نژاد، هاتف پرینژاد، امیر سوادکوهی، "بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)"، مجله بوم شناسی کاربردی 8، شماره 29 (1398): 17-30. magiran.com/p2070115
A. Hoseinpour, H. Jalilvand, M. Niknejad, H. Parynejad, A. Savadkohi, "Investigating the Effects of Forestry Plans on Tree Diversity Indices Mapped by Kriging Method (A Case Study: Watson Forestry Plan in the Eastern of Mazandaran)", Iranian Journal of Applied Ecology 8, no.29 (2019): 17-30. magiran.com/p2070115
علیرضا حسین پور، حمید جلیلوند، مریم نیک نژاد، هاتف پرینژاد، امیر سوادکوهی، (1398). 'بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)'، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، صص.17-30. magiran.com/p2070115
A. Hoseinpour, H. Jalilvand, M. Niknejad, H. Parynejad, A. Savadkohi, (2019). 'Investigating the Effects of Forestry Plans on Tree Diversity Indices Mapped by Kriging Method (A Case Study: Watson Forestry Plan in the Eastern of Mazandaran)', Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), pp.17-30. magiran.com/p2070115
علیرضا حسین پور؛ حمید جلیلوند؛ مریم نیک نژاد؛ هاتف پرینژاد؛ امیر سوادکوهی. "بررسی اثرات طرح جنگلداری بر شاخص های تنوع گونه درختی پهنه بندی شدهبه روش کریجینگ (پژوهش موردی: طرح جنگلداری واتسون در شرق مازندران)". مجله بوم شناسی کاربردی، 8 ،29 ، 1398، 17-30. magiran.com/p2070115
A. Hoseinpour; H. Jalilvand; M. Niknejad; H. Parynejad; A. Savadkohi. "Investigating the Effects of Forestry Plans on Tree Diversity Indices Mapped by Kriging Method (A Case Study: Watson Forestry Plan in the Eastern of Mazandaran)", Iranian Journal of Applied Ecology, 8, 29, 2019, 17-30. magiran.com/p2070115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال