ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه طباطبایی، فاضل امیری، (1398). ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، 45-62. magiran.com/p2070117
T. Tabatabaie, F. Amiri, (2019). Multi-Temporal Assessment of Mangrove Forests Change in the Coastal Areas of Bushehr Region Based on Landsat Satellite Imagery, Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), 45-62. magiran.com/p2070117
طیبه طباطبایی، فاضل امیری، ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست. مجله بوم شناسی کاربردی، 1398؛ 8(29): 45-62. magiran.com/p2070117
T. Tabatabaie, F. Amiri, Multi-Temporal Assessment of Mangrove Forests Change in the Coastal Areas of Bushehr Region Based on Landsat Satellite Imagery, Iranian Journal of Applied Ecology, 2019; 8(29): 45-62. magiran.com/p2070117
طیبه طباطبایی، فاضل امیری، "ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست"، مجله بوم شناسی کاربردی 8، شماره 29 (1398): 45-62. magiran.com/p2070117
T. Tabatabaie, F. Amiri, "Multi-Temporal Assessment of Mangrove Forests Change in the Coastal Areas of Bushehr Region Based on Landsat Satellite Imagery", Iranian Journal of Applied Ecology 8, no.29 (2019): 45-62. magiran.com/p2070117
طیبه طباطبایی، فاضل امیری، (1398). 'ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست'، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، صص.45-62. magiran.com/p2070117
T. Tabatabaie, F. Amiri, (2019). 'Multi-Temporal Assessment of Mangrove Forests Change in the Coastal Areas of Bushehr Region Based on Landsat Satellite Imagery', Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), pp.45-62. magiran.com/p2070117
طیبه طباطبایی؛ فاضل امیری. "ارزیابی چندزمانه تغییرات جنگل های مانگرو در مناطق ساحلی بوشهر با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست". مجله بوم شناسی کاربردی، 8 ،29 ، 1398، 45-62. magiran.com/p2070117
T. Tabatabaie; F. Amiri. "Multi-Temporal Assessment of Mangrove Forests Change in the Coastal Areas of Bushehr Region Based on Landsat Satellite Imagery", Iranian Journal of Applied Ecology, 8, 29, 2019, 45-62. magiran.com/p2070117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال