ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اصغری پوده، امید قدیریان بهارانچی، شکوفه نعمت الهی، سیما فاخران، سعید پورمنافی، (1398). پایش و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان ایران، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، 63-76. magiran.com/p2070118
Z. Asghari Poudeh, O. Ghadirian Baharanchi, Shekoofeh Nematallahi, S. Fakheran, S. Pourmanafi, (2019). Monitoring and Prediction of Land Use/Cover Changes in Shadegan International Wetland, Iran, Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), 63-76. magiran.com/p2070118
زهرا اصغری پوده، امید قدیریان بهارانچی، شکوفه نعمت الهی، سیما فاخران، سعید پورمنافی، پایش و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان ایران. مجله بوم شناسی کاربردی، 1398؛ 8(29): 63-76. magiran.com/p2070118
Z. Asghari Poudeh, O. Ghadirian Baharanchi, Shekoofeh Nematallahi, S. Fakheran, S. Pourmanafi, Monitoring and Prediction of Land Use/Cover Changes in Shadegan International Wetland, Iran, Iranian Journal of Applied Ecology, 2019; 8(29): 63-76. magiran.com/p2070118
زهرا اصغری پوده، امید قدیریان بهارانچی، شکوفه نعمت الهی، سیما فاخران، سعید پورمنافی، "پایش و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان ایران"، مجله بوم شناسی کاربردی 8، شماره 29 (1398): 63-76. magiran.com/p2070118
Z. Asghari Poudeh, O. Ghadirian Baharanchi, Shekoofeh Nematallahi, S. Fakheran, S. Pourmanafi, "Monitoring and Prediction of Land Use/Cover Changes in Shadegan International Wetland, Iran", Iranian Journal of Applied Ecology 8, no.29 (2019): 63-76. magiran.com/p2070118
زهرا اصغری پوده، امید قدیریان بهارانچی، شکوفه نعمت الهی، سیما فاخران، سعید پورمنافی، (1398). 'پایش و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان ایران'، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، صص.63-76. magiran.com/p2070118
Z. Asghari Poudeh, O. Ghadirian Baharanchi, Shekoofeh Nematallahi, S. Fakheran, S. Pourmanafi, (2019). 'Monitoring and Prediction of Land Use/Cover Changes in Shadegan International Wetland, Iran', Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), pp.63-76. magiran.com/p2070118
زهرا اصغری پوده؛ امید قدیریان بهارانچی؛ شکوفه نعمت الهی؛ سیما فاخران؛ سعید پورمنافی. "پایش و پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی تالاب بین المللی شادگان ایران". مجله بوم شناسی کاربردی، 8 ،29 ، 1398، 63-76. magiran.com/p2070118
Z. Asghari Poudeh; O. Ghadirian Baharanchi; Shekoofeh Nematallahi; S. Fakheran; S. Pourmanafi. "Monitoring and Prediction of Land Use/Cover Changes in Shadegan International Wetland, Iran", Iranian Journal of Applied Ecology, 8, 29, 2019, 63-76. magiran.com/p2070118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال