ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا زنگنه، کمال ناصری، فریدون ملتی، منصور مصداقی، نفیسه فخارایزدی، (1398). تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، 77-89. magiran.com/p2070119
Z. Zangane, K. Naseri, F. Melati, M. Mesdaghi, N. Fakhar Izadi, (2019). The Effects of Plot Shape and Size on Determining the Distribution Pattern of Astragalus verus Olivier, Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), 77-89. magiran.com/p2070119
زهرا زنگنه، کمال ناصری، فریدون ملتی، منصور مصداقی، نفیسه فخارایزدی، تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus. مجله بوم شناسی کاربردی، 1398؛ 8(29): 77-89. magiran.com/p2070119
Z. Zangane, K. Naseri, F. Melati, M. Mesdaghi, N. Fakhar Izadi, The Effects of Plot Shape and Size on Determining the Distribution Pattern of Astragalus verus Olivier, Iranian Journal of Applied Ecology, 2019; 8(29): 77-89. magiran.com/p2070119
زهرا زنگنه، کمال ناصری، فریدون ملتی، منصور مصداقی، نفیسه فخارایزدی، "تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus"، مجله بوم شناسی کاربردی 8، شماره 29 (1398): 77-89. magiran.com/p2070119
Z. Zangane, K. Naseri, F. Melati, M. Mesdaghi, N. Fakhar Izadi, "The Effects of Plot Shape and Size on Determining the Distribution Pattern of Astragalus verus Olivier", Iranian Journal of Applied Ecology 8, no.29 (2019): 77-89. magiran.com/p2070119
زهرا زنگنه، کمال ناصری، فریدون ملتی، منصور مصداقی، نفیسه فخارایزدی، (1398). 'تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus'، مجله بوم شناسی کاربردی، 8(29)، صص.77-89. magiran.com/p2070119
Z. Zangane, K. Naseri, F. Melati, M. Mesdaghi, N. Fakhar Izadi, (2019). 'The Effects of Plot Shape and Size on Determining the Distribution Pattern of Astragalus verus Olivier', Iranian Journal of Applied Ecology, 8(29), pp.77-89. magiran.com/p2070119
زهرا زنگنه؛ کمال ناصری؛ فریدون ملتی؛ منصور مصداقی؛ نفیسه فخارایزدی. "تاثیر شکل و اندازه پلات در تعیین الگوی پراکنش گونه Olivier Astragalus verus". مجله بوم شناسی کاربردی، 8 ،29 ، 1398، 77-89. magiran.com/p2070119
Z. Zangane; K. Naseri; F. Melati; M. Mesdaghi; N. Fakhar Izadi. "The Effects of Plot Shape and Size on Determining the Distribution Pattern of Astragalus verus Olivier", Iranian Journal of Applied Ecology, 8, 29, 2019, 77-89. magiran.com/p2070119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال