ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق شکوری ، سید مسعود موسوی حسنی، مهسا پورعطاکش، آناهیتا قربانی، سمیرا ارنک، (1398). شناسایی و بررسی روند تغییرات کاربری پوشش گیاهی با استفاده از مدل های شبکه عصبی زمان مند و CA با بهره گیری از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان)، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(2)، 50-71. magiran.com/p2070279
Sadegh Shakouri, Seyed Masoud Mousavi Hassani, MahsaPouratakesh, AnahitaGhorbani, Samira Arank, (2019). Identifying and reviewing the process of vegetation usage changes using time-based neural network and CA models using GIS and RS techniques (Case Study: Minoodasht County Golestan Province), Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(2), 50-71. magiran.com/p2070279
صادق شکوری ، سید مسعود موسوی حسنی، مهسا پورعطاکش، آناهیتا قربانی، سمیرا ارنک، شناسایی و بررسی روند تغییرات کاربری پوشش گیاهی با استفاده از مدل های شبکه عصبی زمان مند و CA با بهره گیری از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(2): 50-71. magiran.com/p2070279
Sadegh Shakouri, Seyed Masoud Mousavi Hassani, MahsaPouratakesh, AnahitaGhorbani, Samira Arank, Identifying and reviewing the process of vegetation usage changes using time-based neural network and CA models using GIS and RS techniques (Case Study: Minoodasht County Golestan Province), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2019; 10(2): 50-71. magiran.com/p2070279
صادق شکوری ، سید مسعود موسوی حسنی، مهسا پورعطاکش، آناهیتا قربانی، سمیرا ارنک، "شناسایی و بررسی روند تغییرات کاربری پوشش گیاهی با استفاده از مدل های شبکه عصبی زمان مند و CA با بهره گیری از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان)"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 2 (1398): 50-71. magiran.com/p2070279
Sadegh Shakouri, Seyed Masoud Mousavi Hassani, MahsaPouratakesh, AnahitaGhorbani, Samira Arank, "Identifying and reviewing the process of vegetation usage changes using time-based neural network and CA models using GIS and RS techniques (Case Study: Minoodasht County Golestan Province)", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.2 (2019): 50-71. magiran.com/p2070279
صادق شکوری ، سید مسعود موسوی حسنی، مهسا پورعطاکش، آناهیتا قربانی، سمیرا ارنک، (1398). 'شناسایی و بررسی روند تغییرات کاربری پوشش گیاهی با استفاده از مدل های شبکه عصبی زمان مند و CA با بهره گیری از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان)'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(2)، صص.50-71. magiran.com/p2070279
Sadegh Shakouri, Seyed Masoud Mousavi Hassani, MahsaPouratakesh, AnahitaGhorbani, Samira Arank, (2019). 'Identifying and reviewing the process of vegetation usage changes using time-based neural network and CA models using GIS and RS techniques (Case Study: Minoodasht County Golestan Province)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(2), pp.50-71. magiran.com/p2070279
صادق شکوری ؛ سید مسعود موسوی حسنی؛ مهسا پورعطاکش؛ آناهیتا قربانی؛ سمیرا ارنک. "شناسایی و بررسی روند تغییرات کاربری پوشش گیاهی با استفاده از مدل های شبکه عصبی زمان مند و CA با بهره گیری از تکنیک های GIS و RS (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت استان گلستان)". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،2 ، 1398، 50-71. magiran.com/p2070279
Sadegh Shakouri; Seyed Masoud Mousavi Hassani; MahsaPouratakesh; AnahitaGhorbani; Samira Arank. "Identifying and reviewing the process of vegetation usage changes using time-based neural network and CA models using GIS and RS techniques (Case Study: Minoodasht County Golestan Province)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 2, 2019, 50-71. magiran.com/p2070279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال