ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آتنا خورسندی، بهروز ارسطو، رضا صنایعی، (1398). بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان)، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(3)، 53-69. magiran.com/p2070282
Atena Khorsandi , Behroz Arasto, Reza Sanaye, (2019). Evaluate of housing indices in the development of urban settlements using spatial information system (Case study of Semnan city), Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(3), 53-69. magiran.com/p2070282
آتنا خورسندی، بهروز ارسطو، رضا صنایعی، بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(3): 53-69. magiran.com/p2070282
Atena Khorsandi , Behroz Arasto, Reza Sanaye, Evaluate of housing indices in the development of urban settlements using spatial information system (Case study of Semnan city), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2019; 10(3): 53-69. magiran.com/p2070282
آتنا خورسندی، بهروز ارسطو، رضا صنایعی، "بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان)"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 3 (1398): 53-69. magiran.com/p2070282
Atena Khorsandi , Behroz Arasto, Reza Sanaye, "Evaluate of housing indices in the development of urban settlements using spatial information system (Case study of Semnan city)", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.3 (2019): 53-69. magiran.com/p2070282
آتنا خورسندی، بهروز ارسطو، رضا صنایعی، (1398). 'بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان)'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(3)، صص.53-69. magiran.com/p2070282
Atena Khorsandi , Behroz Arasto, Reza Sanaye, (2019). 'Evaluate of housing indices in the development of urban settlements using spatial information system (Case study of Semnan city)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(3), pp.53-69. magiran.com/p2070282
آتنا خورسندی؛ بهروز ارسطو؛ رضا صنایعی. "بررسی شاخص های کالبدی مسکن در توسعه سکونتگاه های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سمنان)". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،3 ، 1398، 53-69. magiran.com/p2070282
Atena Khorsandi ; Behroz Arasto; Reza Sanaye. "Evaluate of housing indices in the development of urban settlements using spatial information system (Case study of Semnan city)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 3, 2019, 53-69. magiran.com/p2070282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال