ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا قیاسی، حمیدرضا تمدن، سید علی اصغر رضوی، (1398). امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه های عمومی استان گیلان، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(3)، 87-110. magiran.com/p2070284
Mitra Ghiasi , Hamidreza Tamadon, Seyed Ali Asghar Razavi, (2019). Feasibility of implementing the spatial representation of resources using GIS components in general libraries of Guilan province, Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(3), 87-110. magiran.com/p2070284
میترا قیاسی، حمیدرضا تمدن، سید علی اصغر رضوی، امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه های عمومی استان گیلان. مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(3): 87-110. magiran.com/p2070284
Mitra Ghiasi , Hamidreza Tamadon, Seyed Ali Asghar Razavi, Feasibility of implementing the spatial representation of resources using GIS components in general libraries of Guilan province, Journal of GIS & RS Application in Planing, 2019; 10(3): 87-110. magiran.com/p2070284
میترا قیاسی، حمیدرضا تمدن، سید علی اصغر رضوی، "امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه های عمومی استان گیلان"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 3 (1398): 87-110. magiran.com/p2070284
Mitra Ghiasi , Hamidreza Tamadon, Seyed Ali Asghar Razavi, "Feasibility of implementing the spatial representation of resources using GIS components in general libraries of Guilan province", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.3 (2019): 87-110. magiran.com/p2070284
میترا قیاسی، حمیدرضا تمدن، سید علی اصغر رضوی، (1398). 'امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه های عمومی استان گیلان'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(3)، صص.87-110. magiran.com/p2070284
Mitra Ghiasi , Hamidreza Tamadon, Seyed Ali Asghar Razavi, (2019). 'Feasibility of implementing the spatial representation of resources using GIS components in general libraries of Guilan province', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(3), pp.87-110. magiran.com/p2070284
میترا قیاسی؛ حمیدرضا تمدن؛ سید علی اصغر رضوی. "امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه های عمومی استان گیلان". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،3 ، 1398، 87-110. magiran.com/p2070284
Mitra Ghiasi ; Hamidreza Tamadon; Seyed Ali Asghar Razavi. "Feasibility of implementing the spatial representation of resources using GIS components in general libraries of Guilan province", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 3, 2019, 87-110. magiran.com/p2070284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال