ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمدحسین میردامادی، (1398). بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا، نشریه معارف عقلی، 13(37)، 95-116. magiran.com/p2070344
Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi, (2020). Investigating the Foundations of Hermeneutic Interpretation with Emphasis on Mulla Sadra's Works, , 13(37), 95-116. magiran.com/p2070344
سیدمحمدحسین میردامادی، بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا. نشریه معارف عقلی، 1398؛ 13(37): 95-116. magiran.com/p2070344
Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi, Investigating the Foundations of Hermeneutic Interpretation with Emphasis on Mulla Sadra's Works, , 2020; 13(37): 95-116. magiran.com/p2070344
سیدمحمدحسین میردامادی، "بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا"، نشریه معارف عقلی 13، شماره 37 (1398): 95-116. magiran.com/p2070344
Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi, "Investigating the Foundations of Hermeneutic Interpretation with Emphasis on Mulla Sadra's Works", 13, no.37 (2020): 95-116. magiran.com/p2070344
سیدمحمدحسین میردامادی، (1398). 'بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا'، نشریه معارف عقلی، 13(37)، صص.95-116. magiran.com/p2070344
Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi, (2020). 'Investigating the Foundations of Hermeneutic Interpretation with Emphasis on Mulla Sadra's Works', , 13(37), pp.95-116. magiran.com/p2070344
سیدمحمدحسین میردامادی. "بررسی مبانی تاویل با تاکید بر آثار ملاصدرا". نشریه معارف عقلی، 13 ،37 ، 1398، 95-116. magiran.com/p2070344
Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi. "Investigating the Foundations of Hermeneutic Interpretation with Emphasis on Mulla Sadra's Works", , 13, 37, 2020, 95-116. magiran.com/p2070344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال