ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا ذوالفقاری، حسن حسن زاده، مرتضی طاهری، محمد رئیسی، مهدی افضلیان، (1398). ارزیابی تاثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، 11-20. magiran.com/p2070388
Alireza Zolfaghari , Hasan Hasanzadeh, Morteza Taheri, Mohammad Raesi, Mahdi Afzalian, (2019). Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), 11-20. magiran.com/p2070388
سید علیرضا ذوالفقاری، حسن حسن زاده، مرتضی طاهری، محمد رئیسی، مهدی افضلیان، ارزیابی تاثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(4): 11-20. magiran.com/p2070388
Alireza Zolfaghari , Hasan Hasanzadeh, Morteza Taheri, Mohammad Raesi, Mahdi Afzalian, Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(4): 11-20. magiran.com/p2070388
سید علیرضا ذوالفقاری، حسن حسن زاده، مرتضی طاهری، محمد رئیسی، مهدی افضلیان، "ارزیابی تاثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 4 (1398): 11-20. magiran.com/p2070388
Alireza Zolfaghari , Hasan Hasanzadeh, Morteza Taheri, Mohammad Raesi, Mahdi Afzalian, "Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.4 (2019): 11-20. magiran.com/p2070388
سید علیرضا ذوالفقاری، حسن حسن زاده، مرتضی طاهری، محمد رئیسی، مهدی افضلیان، (1398). 'ارزیابی تاثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، صص.11-20. magiran.com/p2070388
Alireza Zolfaghari , Hasan Hasanzadeh, Morteza Taheri, Mohammad Raesi, Mahdi Afzalian, (2019). 'Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), pp.11-20. magiran.com/p2070388
سید علیرضا ذوالفقاری؛ حسن حسن زاده؛ مرتضی طاهری؛ محمد رئیسی؛ مهدی افضلیان. "ارزیابی تاثیر ناهمگونی پوشش تابستانه بر احساس حرارتی موضعی مسافران در یک اتوبوس تحت دو نوع سیستم تهویه متداول". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،4 ، 1398، 11-20. magiran.com/p2070388
Alireza Zolfaghari ; Hasan Hasanzadeh; Morteza Taheri; Mohammad Raesi; Mahdi Afzalian. "Evaluating the effect of non-uniform summer wearing on local thermal sensation of passengers in a bus under two common ventilation systems", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 4, 2019, 11-20. magiran.com/p2070388
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال