ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد رستمی، عباس عباسی، مجید صفار اول، (1398). حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی شکل به روش پخش، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، 121-130. magiran.com/p2070399
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Saffar, Avval, (2019). Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), 121-130. magiran.com/p2070399
جواد رستمی، عباس عباسی، مجید صفار اول، حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی شکل به روش پخش. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(4): 121-130. magiran.com/p2070399
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Saffar, Avval, Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(4): 121-130. magiran.com/p2070399
جواد رستمی، عباس عباسی، مجید صفار اول، "حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی شکل به روش پخش"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 4 (1398): 121-130. magiran.com/p2070399
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Saffar, Avval, "Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.4 (2019): 121-130. magiran.com/p2070399
جواد رستمی، عباس عباسی، مجید صفار اول، (1398). 'حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی شکل به روش پخش'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، صص.121-130. magiran.com/p2070399
Javad Rostami , Abbas Abbassi, Majid Saffar, Avval, (2019). 'Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), pp.121-130. magiran.com/p2070399
جواد رستمی؛ عباس عباسی؛ مجید صفار اول. "حل عددی انتقال حرارت نانوسیالات در میکروکانال موجی شکل به روش پخش". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،4 ، 1398، 121-130. magiran.com/p2070399
Javad Rostami ; Abbas Abbassi; Majid Saffar; Avval. "Numerical Heat Transfer by Nanofluids in a wavy walls Microchannel using Dispersion Method", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 4, 2019, 121-130. magiran.com/p2070399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال