ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن حیدری، خلیل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، (1398). بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، 181-190. magiran.com/p2070405
Mohsen Heydari, Khalili Khalili, Yousef Ahmadi, Brooghani , (2019). Relative Humidity Period Influence on Drying Induced Stresses in Intermittent Drying of Clay, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), 181-190. magiran.com/p2070405
محسن حیدری، خلیل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1398؛ 51(4): 181-190. magiran.com/p2070405
Mohsen Heydari, Khalili Khalili, Yousef Ahmadi, Brooghani , Relative Humidity Period Influence on Drying Induced Stresses in Intermittent Drying of Clay, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2019; 51(4): 181-190. magiran.com/p2070405
محسن حیدری، خلیل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، "بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 51، شماره 4 (1398): 181-190. magiran.com/p2070405
Mohsen Heydari, Khalili Khalili, Yousef Ahmadi, Brooghani , "Relative Humidity Period Influence on Drying Induced Stresses in Intermittent Drying of Clay", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 51, no.4 (2019): 181-190. magiran.com/p2070405
محسن حیدری، خلیل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، (1398). 'بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51(4)، صص.181-190. magiran.com/p2070405
Mohsen Heydari, Khalili Khalili, Yousef Ahmadi, Brooghani , (2019). 'Relative Humidity Period Influence on Drying Induced Stresses in Intermittent Drying of Clay', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51(4), pp.181-190. magiran.com/p2070405
محسن حیدری؛ خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی. "بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 51 ،4 ، 1398، 181-190. magiran.com/p2070405
Mohsen Heydari; Khalili Khalili; Yousef Ahmadi; Brooghani . "Relative Humidity Period Influence on Drying Induced Stresses in Intermittent Drying of Clay", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 51, 4, 2019, 181-190. magiran.com/p2070405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال