ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین بهروزی نژاد، (1398). سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله نظارت و بازرسی، 13(48)، 55-74. magiran.com/p2070534
Shirin Behroozinejad , (2019). Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Supervision & Inspection, 13(48), 55-74. magiran.com/p2070534
شیرین بهروزی نژاد، سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجله نظارت و بازرسی، 1398؛ 13(48): 55-74. magiran.com/p2070534
Shirin Behroozinejad , Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Supervision & Inspection, 2019; 13(48): 55-74. magiran.com/p2070534
شیرین بهروزی نژاد، "سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، مجله نظارت و بازرسی 13، شماره 48 (1398): 55-74. magiran.com/p2070534
Shirin Behroozinejad , "Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran", Supervision & Inspection 13, no.48 (2019): 55-74. magiran.com/p2070534
شیرین بهروزی نژاد، (1398). 'سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'، مجله نظارت و بازرسی، 13(48)، صص.55-74. magiran.com/p2070534
Shirin Behroozinejad , (2019). 'Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran', Supervision & Inspection, 13(48), pp.55-74. magiran.com/p2070534
شیرین بهروزی نژاد. "سازوکارهای مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران". مجله نظارت و بازرسی، 13 ،48 ، 1398، 55-74. magiran.com/p2070534
Shirin Behroozinejad . "Mechanisms to deal with political corruption in the Constitution of the Islamic Republic of Iran", Supervision & Inspection, 13, 48, 2019, 55-74. magiran.com/p2070534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال