ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی، (1398). مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، 197-205. magiran.com/p2070538
Atta Mouludi Saleh, Yazdan Keivany , (2019). Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method, Journal of Animan Researches, 32(3), 197-205. magiran.com/p2070538
عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی، مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(3): 197-205. magiran.com/p2070538
Atta Mouludi Saleh, Yazdan Keivany , Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method, Journal of Animan Researches, 2019; 32(3): 197-205. magiran.com/p2070538
عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی، "مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 3 (1398): 197-205. magiran.com/p2070538
Atta Mouludi Saleh, Yazdan Keivany , "Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method", Journal of Animan Researches 32, no.3 (2019): 197-205. magiran.com/p2070538
عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی، (1398). 'مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، صص.197-205. magiran.com/p2070538
Atta Mouludi Saleh, Yazdan Keivany , (2019). 'Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method', Journal of Animan Researches, 32(3), pp.197-205. magiran.com/p2070538
عطا مولودی صالح؛ یزدان کیوانی. "مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،3 ، 1398، 197-205. magiran.com/p2070538
Atta Mouludi Saleh; Yazdan Keivany . "Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method", Journal of Animan Researches, 32, 3, 2019, 197-205. magiran.com/p2070538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال