ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعید احراری خوافی، نوشین نجفی تیره، بنفشه زینلی رفسنجانی، معصومه ناظری، امین ابوالحسنی فروغی، (1398). بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، 218-231. magiran.com/p2070540
, (2019). Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle, Journal of Animan Researches, 32(3), 218-231. magiran.com/p2070540
محمد سعید احراری خوافی، نوشین نجفی تیره، بنفشه زینلی رفسنجانی، معصومه ناظری، امین ابوالحسنی فروغی، بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(3): 218-231. magiran.com/p2070540
, Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle, Journal of Animan Researches, 2019; 32(3): 218-231. magiran.com/p2070540
محمد سعید احراری خوافی، نوشین نجفی تیره، بنفشه زینلی رفسنجانی، معصومه ناظری، امین ابوالحسنی فروغی، "بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 3 (1398): 218-231. magiran.com/p2070540
, "Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle", Journal of Animan Researches 32, no.3 (2019): 218-231. magiran.com/p2070540
محمد سعید احراری خوافی، نوشین نجفی تیره، بنفشه زینلی رفسنجانی، معصومه ناظری، امین ابوالحسنی فروغی، (1398). 'بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، صص.218-231. magiran.com/p2070540
, (2019). 'Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle', Journal of Animan Researches, 32(3), pp.218-231. magiran.com/p2070540
محمد سعید احراری خوافی؛ نوشین نجفی تیره؛ بنفشه زینلی رفسنجانی؛ معصومه ناظری؛ امین ابوالحسنی فروغی. "بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،3 ، 1398، 218-231. magiran.com/p2070540
. "Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle", Journal of Animan Researches, 32, 3, 2019, 218-231. magiran.com/p2070540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال