ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیف الله بهرامی کیا، زینب عصاره، (1398). اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، 232-245. magiran.com/p2070541
Seifollah Bahramikia , Zeynab Asareh, (2019). Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study, Journal of Animan Researches, 32(3), 232-245. magiran.com/p2070541
سیف الله بهرامی کیا، زینب عصاره، اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(3): 232-245. magiran.com/p2070541
Seifollah Bahramikia , Zeynab Asareh, Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study, Journal of Animan Researches, 2019; 32(3): 232-245. magiran.com/p2070541
سیف الله بهرامی کیا، زینب عصاره، "اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 3 (1398): 232-245. magiran.com/p2070541
Seifollah Bahramikia , Zeynab Asareh, "Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study", Journal of Animan Researches 32, no.3 (2019): 232-245. magiran.com/p2070541
سیف الله بهرامی کیا، زینب عصاره، (1398). 'اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، صص.232-245. magiran.com/p2070541
Seifollah Bahramikia , Zeynab Asareh, (2019). 'Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study', Journal of Animan Researches, 32(3), pp.232-245. magiran.com/p2070541
سیف الله بهرامی کیا؛ زینب عصاره. "اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،3 ، 1398، 232-245. magiran.com/p2070541
Seifollah Bahramikia ; Zeynab Asareh. "Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study", Journal of Animan Researches, 32, 3, 2019, 232-245. magiran.com/p2070541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال