ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید احمد قاسمی، (1398). بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، 246-258. magiran.com/p2070542
, (2019). Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker, Journal of Animan Researches, 32(3), 246-258. magiran.com/p2070542
سید احمد قاسمی، بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(3): 246-258. magiran.com/p2070542
, Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker, Journal of Animan Researches, 2019; 32(3): 246-258. magiran.com/p2070542
سید احمد قاسمی، "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 32، شماره 3 (1398): 246-258. magiran.com/p2070542
, "Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker", Journal of Animan Researches 32, no.3 (2019): 246-258. magiran.com/p2070542
سید احمد قاسمی، (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32(3)، صص.246-258. magiran.com/p2070542
, (2019). 'Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker', Journal of Animan Researches, 32(3), pp.246-258. magiran.com/p2070542
سید احمد قاسمی. "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 32 ،3 ، 1398، 246-258. magiran.com/p2070542
. "Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker", Journal of Animan Researches, 32, 3, 2019, 246-258. magiran.com/p2070542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال