ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد آقایی، مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سپیده صالحی، (1398). بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی)، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(53)، 1-18. magiran.com/p2070546
Milad Aghaie , Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi, Sepideh Salehi, (2019). Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies), , 14(53), 1-18. magiran.com/p2070546
میلاد آقایی، مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سپیده صالحی، بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی). مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1398؛ 14(53): 1-18. magiran.com/p2070546
Milad Aghaie , Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi, Sepideh Salehi, Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies), , 2019; 14(53): 1-18. magiran.com/p2070546
میلاد آقایی، مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سپیده صالحی، "بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی)"، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 14، شماره 53 (1398): 1-18. magiran.com/p2070546
Milad Aghaie , Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi, Sepideh Salehi, "Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies)", 14, no.53 (2019): 1-18. magiran.com/p2070546
میلاد آقایی، مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سپیده صالحی، (1398). 'بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی)'، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(53)، صص.1-18. magiran.com/p2070546
Milad Aghaie , Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi, Sepideh Salehi, (2019). 'Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies)', , 14(53), pp.1-18. magiran.com/p2070546
میلاد آقایی؛ مهدی نصراللهی؛ محمدرضا فتحی؛ سپیده صالحی. "بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی)". مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14 ،53 ، 1398، 1-18. magiran.com/p2070546
Milad Aghaie ; Mahdi Nasrollahi; Mohammad Reza Fathi; Sepideh Salehi. "Investigating the Role of Knowledge Management System in Open Innovation and Knowledge Management Capacity in IOT (Case Study: Domestic Appliance Manufacturing Companies)", , 14, 53, 2019, 1-18. magiran.com/p2070546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال