ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی احمدی بالادهی، علی دستور، (1398). بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(53)، 80-99. magiran.com/p2070550
Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi , Ali Dastour, (2019). The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command), , 14(53), 80-99. magiran.com/p2070550
سید مهدی احمدی بالادهی، علی دستور، بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان). مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1398؛ 14(53): 80-99. magiran.com/p2070550
Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi , Ali Dastour, The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command), , 2019; 14(53): 80-99. magiran.com/p2070550
سید مهدی احمدی بالادهی، علی دستور، "بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)"، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 14، شماره 53 (1398): 80-99. magiran.com/p2070550
Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi , Ali Dastour, "The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command)", 14, no.53 (2019): 80-99. magiran.com/p2070550
سید مهدی احمدی بالادهی، علی دستور، (1398). 'بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)'، مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14(53)، صص.80-99. magiran.com/p2070550
Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi , Ali Dastour, (2019). 'The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command)', , 14(53), pp.80-99. magiran.com/p2070550
سید مهدی احمدی بالادهی؛ علی دستور. "بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)". مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 14 ،53 ، 1398، 80-99. magiran.com/p2070550
Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi ; Ali Dastour. "The Impact of Cultural Intelligence on the Adoption of Conflict Management Strategies between Iran Police Commanders and Managers (Case Study: Hormozgan Province Police Command)", , 14, 53, 2019, 80-99. magiran.com/p2070550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال