ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه امیر طاهری، علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی، (1398). بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، 4-17. magiran.com/p2070559
, (2019). The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance(Case Study: Kerman Tire Industry), Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), 4-17. magiran.com/p2070559
افسانه امیر طاهری، علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی، بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان). فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1398؛ 21(62): 4-17. magiran.com/p2070559
, The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance(Case Study: Kerman Tire Industry), Iranian Journal of Supply Chain Management, 2019; 21(62): 4-17. magiran.com/p2070559
افسانه امیر طاهری، علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی، "بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 21، شماره 62 (1398): 4-17. magiran.com/p2070559
, "The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance(Case Study: Kerman Tire Industry)", Iranian Journal of Supply Chain Management 21, no.62 (2019): 4-17. magiran.com/p2070559
افسانه امیر طاهری، علی ملاحسینی، محمد علی فرقانی، (1398). 'بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، صص.4-17. magiran.com/p2070559
, (2019). 'The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance(Case Study: Kerman Tire Industry)', Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), pp.4-17. magiran.com/p2070559
افسانه امیر طاهری؛ علی ملاحسینی؛ محمد علی فرقانی. "بررسی تاثیر راهبردهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: صنعت لاستیک بارز کرمان)". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21 ،62 ، 1398، 4-17. magiran.com/p2070559
. "The Impact of Supply Chain Strategies on Supply Chain Integration and Competitive Performance(Case Study: Kerman Tire Industry)", Iranian Journal of Supply Chain Management, 21, 62, 2019, 4-17. magiran.com/p2070559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال