ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی سلطانی، میثم بابایی فارسانی، صادق حسنی مقدم، (1398). بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، 18-31. magiran.com/p2070560
Ali Soltani, Meysam Babaee Farsani, Sadegh Hassani Moghadam , (2019). Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience(Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns), Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), 18-31. magiran.com/p2070560
علی سلطانی، میثم بابایی فارسانی، صادق حسنی مقدم، بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد). فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1398؛ 21(62): 18-31. magiran.com/p2070560
Ali Soltani, Meysam Babaee Farsani, Sadegh Hassani Moghadam , Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience(Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns), Iranian Journal of Supply Chain Management, 2019; 21(62): 18-31. magiran.com/p2070560
علی سلطانی، میثم بابایی فارسانی، صادق حسنی مقدم، "بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 21، شماره 62 (1398): 18-31. magiran.com/p2070560
Ali Soltani, Meysam Babaee Farsani, Sadegh Hassani Moghadam , "Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience(Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns)", Iranian Journal of Supply Chain Management 21, no.62 (2019): 18-31. magiran.com/p2070560
علی سلطانی، میثم بابایی فارسانی، صادق حسنی مقدم، (1398). 'بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، صص.18-31. magiran.com/p2070560
Ali Soltani, Meysam Babaee Farsani, Sadegh Hassani Moghadam , (2019). 'Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience(Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns)', Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), pp.18-31. magiran.com/p2070560
علی سلطانی؛ میثم بابایی فارسانی؛ صادق حسنی مقدم. "بررسی و تحلیل تاثیر نو آوری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت های تولیدی در زمینه صنایع فلزی مستقر در شهرک های صنعتی شهرکرد)". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21 ،62 ، 1398، 18-31. magiran.com/p2070560
Ali Soltani; Meysam Babaee Farsani; Sadegh Hassani Moghadam . "Investigating and Analyzing the Impact of Organizational Innovation on Supply Chain Resilience(Case study of manufacturing companies in the field of metal industries based in Shahrekord industrial towns)", Iranian Journal of Supply Chain Management, 21, 62, 2019, 18-31. magiran.com/p2070560
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال