ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسین کریمی گوارشکی، علی نظری رستمی، سید جواد حسینی، (1398). مروری بر زنجیره تامین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، 57-72. magiran.com/p2070563
Mohammad Hosein Karimi Gavareshki , Ali Nazari Rostami, Seyed Javad Hosseini, (2019). Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world, Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), 57-72. magiran.com/p2070563
محمد حسین کریمی گوارشکی، علی نظری رستمی، سید جواد حسینی، مروری بر زنجیره تامین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان. فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 1398؛ 21(62): 57-72. magiran.com/p2070563
Mohammad Hosein Karimi Gavareshki , Ali Nazari Rostami, Seyed Javad Hosseini, Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world, Iranian Journal of Supply Chain Management, 2019; 21(62): 57-72. magiran.com/p2070563
محمد حسین کریمی گوارشکی، علی نظری رستمی، سید جواد حسینی، "مروری بر زنجیره تامین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 21، شماره 62 (1398): 57-72. magiran.com/p2070563
Mohammad Hosein Karimi Gavareshki , Ali Nazari Rostami, Seyed Javad Hosseini, "Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world", Iranian Journal of Supply Chain Management 21, no.62 (2019): 57-72. magiran.com/p2070563
محمد حسین کریمی گوارشکی، علی نظری رستمی، سید جواد حسینی، (1398). 'مروری بر زنجیره تامین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان'، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21(62)، صص.57-72. magiran.com/p2070563
Mohammad Hosein Karimi Gavareshki , Ali Nazari Rostami, Seyed Javad Hosseini, (2019). 'Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world', Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(62), pp.57-72. magiran.com/p2070563
محمد حسین کریمی گوارشکی؛ علی نظری رستمی؛ سید جواد حسینی. "مروری بر زنجیره تامین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان". فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، 21 ،62 ، 1398، 57-72. magiran.com/p2070563
Mohammad Hosein Karimi Gavareshki ; Ali Nazari Rostami; Seyed Javad Hosseini. "Overview of the supply chain of complex industries related defense in the world", Iranian Journal of Supply Chain Management, 21, 62, 2019, 57-72. magiran.com/p2070563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال