ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره بهمنی، سید جلال هاشمی، (1398). الگوی اسلامی استقلال اخلاقی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، 1-33. magiran.com/p2070565
Tahereh Bahmani , Hashemi Sayed Jalal, (2019). Islamic pattern of “moral autonomy” based on grounded theory, Journal of Islamic Education Research, 8(12), 1-33. magiran.com/p2070565
طاهره بهمنی، سید جلال هاشمی، الگوی اسلامی استقلال اخلاقی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی. مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 8(12): 1-33. magiran.com/p2070565
Tahereh Bahmani , Hashemi Sayed Jalal, Islamic pattern of “moral autonomy” based on grounded theory, Journal of Islamic Education Research, 2019; 8(12): 1-33. magiran.com/p2070565
طاهره بهمنی، سید جلال هاشمی، "الگوی اسلامی استقلال اخلاقی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی"، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 8، شماره 12 (1398): 1-33. magiran.com/p2070565
Tahereh Bahmani , Hashemi Sayed Jalal, "Islamic pattern of “moral autonomy” based on grounded theory", Journal of Islamic Education Research 8, no.12 (2019): 1-33. magiran.com/p2070565
طاهره بهمنی، سید جلال هاشمی، (1398). 'الگوی اسلامی استقلال اخلاقی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی'، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، صص.1-33. magiran.com/p2070565
Tahereh Bahmani , Hashemi Sayed Jalal, (2019). 'Islamic pattern of “moral autonomy” based on grounded theory', Journal of Islamic Education Research, 8(12), pp.1-33. magiran.com/p2070565
طاهره بهمنی؛ سید جلال هاشمی. "الگوی اسلامی استقلال اخلاقی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد متنی". مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8 ،12 ، 1398، 1-33. magiran.com/p2070565
Tahereh Bahmani ; Hashemi Sayed Jalal. "Islamic pattern of “moral autonomy” based on grounded theory", Journal of Islamic Education Research, 8, 12, 2019, 1-33. magiran.com/p2070565
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال