ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا جابر ورزنه، علی محمد میرجلیلی، محمد حسین فلاح، (1398). شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، 73-103. magiran.com/p2070567
Alireza Jaber Varzane , Ali Mohammad Mirjalili, Mohammad Hossein Fallah, (2019). Compassion of prophets and its educational implications from the viewpoint of the Holy Quran and quotations, Journal of Islamic Education Research, 8(12), 73-103. magiran.com/p2070567
علیرضا جابر ورزنه، علی محمد میرجلیلی، محمد حسین فلاح، شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات. مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 8(12): 73-103. magiran.com/p2070567
Alireza Jaber Varzane , Ali Mohammad Mirjalili, Mohammad Hossein Fallah, Compassion of prophets and its educational implications from the viewpoint of the Holy Quran and quotations, Journal of Islamic Education Research, 2019; 8(12): 73-103. magiran.com/p2070567
علیرضا جابر ورزنه، علی محمد میرجلیلی، محمد حسین فلاح، "شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات"، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 8، شماره 12 (1398): 73-103. magiran.com/p2070567
Alireza Jaber Varzane , Ali Mohammad Mirjalili, Mohammad Hossein Fallah, "Compassion of prophets and its educational implications from the viewpoint of the Holy Quran and quotations", Journal of Islamic Education Research 8, no.12 (2019): 73-103. magiran.com/p2070567
علیرضا جابر ورزنه، علی محمد میرجلیلی، محمد حسین فلاح، (1398). 'شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات'، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، صص.73-103. magiran.com/p2070567
Alireza Jaber Varzane , Ali Mohammad Mirjalili, Mohammad Hossein Fallah, (2019). 'Compassion of prophets and its educational implications from the viewpoint of the Holy Quran and quotations', Journal of Islamic Education Research, 8(12), pp.73-103. magiran.com/p2070567
علیرضا جابر ورزنه؛ علی محمد میرجلیلی؛ محمد حسین فلاح. "شفقت پیامبران و آثار تربیتی آن از منظر قرآن و روایات". مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8 ،12 ، 1398، 73-103. magiran.com/p2070567
Alireza Jaber Varzane ; Ali Mohammad Mirjalili; Mohammad Hossein Fallah. "Compassion of prophets and its educational implications from the viewpoint of the Holy Quran and quotations", Journal of Islamic Education Research, 8, 12, 2019, 73-103. magiran.com/p2070567
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال