ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرامت اسمی، داود طهماسب زاده شیخلار، جمشید اسلامی، (1398). اهداف غایی و واسطی در تعلیم و تربیت اسلامی و لیبرال، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، 178-215. magiran.com/p2070570
Keramat Esmi , Davoud Tahmasebzadeh Shaykhlar, Jamshid Eslami, (2019). The ultimate and mediating goals of Islamic and liberal education, Journal of Islamic Education Research, 8(12), 178-215. magiran.com/p2070570
کرامت اسمی، داود طهماسب زاده شیخلار، جمشید اسلامی، اهداف غایی و واسطی در تعلیم و تربیت اسلامی و لیبرال. مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 8(12): 178-215. magiran.com/p2070570
Keramat Esmi , Davoud Tahmasebzadeh Shaykhlar, Jamshid Eslami, The ultimate and mediating goals of Islamic and liberal education, Journal of Islamic Education Research, 2019; 8(12): 178-215. magiran.com/p2070570
کرامت اسمی، داود طهماسب زاده شیخلار، جمشید اسلامی، "اهداف غایی و واسطی در تعلیم و تربیت اسلامی و لیبرال"، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 8، شماره 12 (1398): 178-215. magiran.com/p2070570
Keramat Esmi , Davoud Tahmasebzadeh Shaykhlar, Jamshid Eslami, "The ultimate and mediating goals of Islamic and liberal education", Journal of Islamic Education Research 8, no.12 (2019): 178-215. magiran.com/p2070570
کرامت اسمی، داود طهماسب زاده شیخلار، جمشید اسلامی، (1398). 'اهداف غایی و واسطی در تعلیم و تربیت اسلامی و لیبرال'، مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8(12)، صص.178-215. magiran.com/p2070570
Keramat Esmi , Davoud Tahmasebzadeh Shaykhlar, Jamshid Eslami, (2019). 'The ultimate and mediating goals of Islamic and liberal education', Journal of Islamic Education Research, 8(12), pp.178-215. magiran.com/p2070570
کرامت اسمی؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ جمشید اسلامی. "اهداف غایی و واسطی در تعلیم و تربیت اسلامی و لیبرال". مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، 8 ،12 ، 1398، 178-215. magiran.com/p2070570
Keramat Esmi ; Davoud Tahmasebzadeh Shaykhlar; Jamshid Eslami. "The ultimate and mediating goals of Islamic and liberal education", Journal of Islamic Education Research, 8, 12, 2019, 178-215. magiran.com/p2070570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال