ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان شعبان نژاد اشکلک، محمد آزادی، (1398). بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی، فصلنامه جاده، 101، 59-70. magiran.com/p2070575
A. Shabann Ezhad Eshkalak, M. Azadi , (2019). Investigation of Soil-Tunnel-Pile Interaction on Surface Structures Using Time Histories Method by 3D Finite Difference Method, Road journal, 101, 59-70. magiran.com/p2070575
آرمان شعبان نژاد اشکلک، محمد آزادی، بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی. فصلنامه جاده، 1398؛ 101: 59-70. magiran.com/p2070575
A. Shabann Ezhad Eshkalak, M. Azadi , Investigation of Soil-Tunnel-Pile Interaction on Surface Structures Using Time Histories Method by 3D Finite Difference Method, Road journal, 2019; 101: 59-70. magiran.com/p2070575
آرمان شعبان نژاد اشکلک، محمد آزادی، "بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی"، فصلنامه جاده ،101 (1398): 59-70. magiran.com/p2070575
A. Shabann Ezhad Eshkalak, M. Azadi , "Investigation of Soil-Tunnel-Pile Interaction on Surface Structures Using Time Histories Method by 3D Finite Difference Method", Road journal no. 101 (2019): 59-70. magiran.com/p2070575
آرمان شعبان نژاد اشکلک، محمد آزادی، (1398). 'بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی'، فصلنامه جاده، 101، صص.59-70. magiran.com/p2070575
A. Shabann Ezhad Eshkalak, M. Azadi , (2019). 'Investigation of Soil-Tunnel-Pile Interaction on Surface Structures Using Time Histories Method by 3D Finite Difference Method', Road journal, 101, pp.59-70. magiran.com/p2070575
آرمان شعبان نژاد اشکلک؛ محمد آزادی. "بررسی اندرکنش دینامیکی خاک- تونل- شمع بر سازه های سطحی به روش تاریخچه زمانی با استفاده از روش تفاضل محدود سه بعدی". فصلنامه جاده، 101 ، 1398، 59-70. magiran.com/p2070575
A. Shabann Ezhad Eshkalak; M. Azadi . "Investigation of Soil-Tunnel-Pile Interaction on Surface Structures Using Time Histories Method by 3D Finite Difference Method", Road journal, 101, 2019, 59-70. magiran.com/p2070575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال