ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمودی کیا، عباس فرهادی، (1398). بررسی مقایسه ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12(47)، 151-178. magiran.com/p2070587
Mohammad Mahmoodikia, Abbas Farhadi, (2019). A Comparative Study to Iran - Turkey's Foreign Policy toward Syrian Crisis base on Constructivism Theory, Studies of International Relations Journal, 12(47), 151-178. magiran.com/p2070587
محمد محمودی کیا، عباس فرهادی، بررسی مقایسه ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 1398؛ 12(47): 151-178. magiran.com/p2070587
Mohammad Mahmoodikia, Abbas Farhadi, A Comparative Study to Iran - Turkey's Foreign Policy toward Syrian Crisis base on Constructivism Theory, Studies of International Relations Journal, 2019; 12(47): 151-178. magiran.com/p2070587
محمد محمودی کیا، عباس فرهادی، "بررسی مقایسه ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری"، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 12، شماره 47 (1398): 151-178. magiran.com/p2070587
Mohammad Mahmoodikia, Abbas Farhadi, "A Comparative Study to Iran - Turkey's Foreign Policy toward Syrian Crisis base on Constructivism Theory", Studies of International Relations Journal 12, no.47 (2019): 151-178. magiran.com/p2070587
محمد محمودی کیا، عباس فرهادی، (1398). 'بررسی مقایسه ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری'، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12(47)، صص.151-178. magiran.com/p2070587
Mohammad Mahmoodikia, Abbas Farhadi, (2019). 'A Comparative Study to Iran - Turkey's Foreign Policy toward Syrian Crisis base on Constructivism Theory', Studies of International Relations Journal, 12(47), pp.151-178. magiran.com/p2070587
محمد محمودی کیا؛ عباس فرهادی. "بررسی مقایسه ای کنش سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری". فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12 ،47 ، 1398، 151-178. magiran.com/p2070587
Mohammad Mahmoodikia; Abbas Farhadi. "A Comparative Study to Iran - Turkey's Foreign Policy toward Syrian Crisis base on Constructivism Theory", Studies of International Relations Journal, 12, 47, 2019, 151-178. magiran.com/p2070587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال