ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید نوری، سید حسن حسینی، (1398). فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12(47)، 179-216. magiran.com/p2070588
Vahid Noori , Seyed Hassan Hosseini, (2019). Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications, Studies of International Relations Journal, 12(47), 179-216. magiran.com/p2070588
وحید نوری، سید حسن حسینی، فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 1398؛ 12(47): 179-216. magiran.com/p2070588
Vahid Noori , Seyed Hassan Hosseini, Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications, Studies of International Relations Journal, 2019; 12(47): 179-216. magiran.com/p2070588
وحید نوری، سید حسن حسینی، "فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها"، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 12، شماره 47 (1398): 179-216. magiran.com/p2070588
Vahid Noori , Seyed Hassan Hosseini, "Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications", Studies of International Relations Journal 12, no.47 (2019): 179-216. magiran.com/p2070588
وحید نوری، سید حسن حسینی، (1398). 'فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها'، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12(47)، صص.179-216. magiran.com/p2070588
Vahid Noori , Seyed Hassan Hosseini, (2019). 'Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications', Studies of International Relations Journal, 12(47), pp.179-216. magiran.com/p2070588
وحید نوری؛ سید حسن حسینی. "فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ: نتایج و پیامدها". فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 12 ،47 ، 1398، 179-216. magiran.com/p2070588
Vahid Noori ; Seyed Hassan Hosseini. "Egoism in the US Foreign Policy over Trump’s Tenure; The Results and the Implications", Studies of International Relations Journal, 12, 47, 2019, 179-216. magiran.com/p2070588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال