ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خانی جیحونی، مریم براتی، امین کوهپایه، منصور کشفی، زهرا خیالی، (1398). اثربخشی مداخله آموزشی بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: کاربرد مدل بزنف، مجله آموزش و سلامت جامعه، 6(4)، 257-264. magiran.com/p2070597
Ali Khan, Jeyhoni, Maryam Bararti, Amin Kouhpayeh, Mansour Kashfi, Zahra Khiyali, (2019). Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model, Journal of Education and Community Health, 6(4), 257-264. magiran.com/p2070597
علی خانی جیحونی، مریم براتی، امین کوهپایه، منصور کشفی، زهرا خیالی، اثربخشی مداخله آموزشی بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: کاربرد مدل بزنف. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1398؛ 6(4): 257-264. magiran.com/p2070597
Ali Khan, Jeyhoni, Maryam Bararti, Amin Kouhpayeh, Mansour Kashfi, Zahra Khiyali, Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model, Journal of Education and Community Health, 2019; 6(4): 257-264. magiran.com/p2070597
علی خانی جیحونی، مریم براتی، امین کوهپایه، منصور کشفی، زهرا خیالی، "اثربخشی مداخله آموزشی بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: کاربرد مدل بزنف"، مجله آموزش و سلامت جامعه 6، شماره 4 (1398): 257-264. magiran.com/p2070597
Ali Khan, Jeyhoni, Maryam Bararti, Amin Kouhpayeh, Mansour Kashfi, Zahra Khiyali, "Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model", Journal of Education and Community Health 6, no.4 (2019): 257-264. magiran.com/p2070597
علی خانی جیحونی، مریم براتی، امین کوهپایه، منصور کشفی، زهرا خیالی، (1398). 'اثربخشی مداخله آموزشی بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: کاربرد مدل بزنف'، مجله آموزش و سلامت جامعه، 6(4)، صص.257-264. magiran.com/p2070597
Ali Khan, Jeyhoni, Maryam Bararti, Amin Kouhpayeh, Mansour Kashfi, Zahra Khiyali, (2019). 'Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model', Journal of Education and Community Health, 6(4), pp.257-264. magiran.com/p2070597
علی خانی جیحونی؛ مریم براتی؛ امین کوهپایه؛ منصور کشفی؛ زهرا خیالی. "اثربخشی مداخله آموزشی بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: کاربرد مدل بزنف". مجله آموزش و سلامت جامعه، 6 ،4 ، 1398، 257-264. magiran.com/p2070597
Ali Khan; Jeyhoni; Maryam Bararti; Amin Kouhpayeh; Mansour Kashfi; Zahra Khiyali. "Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model", Journal of Education and Community Health, 6, 4, 2019, 257-264. magiran.com/p2070597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال