ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حمیدیان، اکرم هادی زاده مقدم، غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، (1398). طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر - پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، 15-43. magiran.com/p2070614
Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian, (2019). Designing and Explaining Predictive Model of Behavior Based on Leader-Follower Perceptual Interactions When Authority and Job Control are being threatened, Journal of Public Administration Perspective, 10(39), 15-43. magiran.com/p2070614
محمد حمیدیان، اکرم هادی زاده مقدم، غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر - پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع). فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1398؛ 10(39): 15-43. magiran.com/p2070614
Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian, Designing and Explaining Predictive Model of Behavior Based on Leader-Follower Perceptual Interactions When Authority and Job Control are being threatened, Journal of Public Administration Perspective, 2019; 10(39): 15-43. magiran.com/p2070614
محمد حمیدیان، اکرم هادی زاده مقدم، غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، "طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر - پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 10، شماره 39 (1398): 15-43. magiran.com/p2070614
Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian, "Designing and Explaining Predictive Model of Behavior Based on Leader-Follower Perceptual Interactions When Authority and Job Control are being threatened", Journal of Public Administration Perspective 10, no.39 (2019): 15-43. magiran.com/p2070614
محمد حمیدیان، اکرم هادی زاده مقدم، غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، (1398). 'طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر - پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، صص.15-43. magiran.com/p2070614
Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian, (2019). 'Designing and Explaining Predictive Model of Behavior Based on Leader-Follower Perceptual Interactions When Authority and Job Control are being threatened', Journal of Public Administration Perspective, 10(39), pp.15-43. magiran.com/p2070614
محمد حمیدیان؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان. "طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر - پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)". فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10 ،39 ، 1398، 15-43. magiran.com/p2070614
Mohammad Hamidian; Akram Hadizadeh Moghadam; Gholamali Tabarsa; Ali Rezaeian. "Designing and Explaining Predictive Model of Behavior Based on Leader-Follower Perceptual Interactions When Authority and Job Control are being threatened", Journal of Public Administration Perspective, 10, 39, 2019, 15-43. magiran.com/p2070614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال