ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه حاتمی، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، (1398). مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، 45-65. magiran.com/p2070621
Sakineh Hatami, Mir Ali Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hoseinpour, (2019). Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach, Journal of Public Administration Perspective, 10(39), 45-65. magiran.com/p2070621
سکینه حاتمی، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1398؛ 10(39): 45-65. magiran.com/p2070621
Sakineh Hatami, Mir Ali Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hoseinpour, Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach, Journal of Public Administration Perspective, 2019; 10(39): 45-65. magiran.com/p2070621
سکینه حاتمی، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، "مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 10، شماره 39 (1398): 45-65. magiran.com/p2070621
Sakineh Hatami, Mir Ali Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hoseinpour, "Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach", Journal of Public Administration Perspective 10, no.39 (2019): 45-65. magiran.com/p2070621
سکینه حاتمی، میرعلی سیدنقوی، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور، (1398). 'مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب'، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، صص.45-65. magiran.com/p2070621
Sakineh Hatami, Mir Ali Seyed Naghavi, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hoseinpour, (2019). 'Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach', Journal of Public Administration Perspective, 10(39), pp.45-65. magiran.com/p2070621
سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور. "مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب". فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10 ،39 ، 1398، 45-65. magiran.com/p2070621
Sakineh Hatami; Mir Ali Seyed Naghavi; Seyed Mehdi Alvani; Davood Hoseinpour. "Human Resource Management Social Responsibilities: A Meta Synthesis Approach", Journal of Public Administration Perspective, 10, 39, 2019, 45-65. magiran.com/p2070621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال