ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف محمدی فر، معین سلیمانی، (1398). عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه)، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، 149-178. magiran.com/p2070645
Yousef Mohammadifar, Moein Soleimani, (2019). Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Strategies for Removing it (Case Study: Kermanshah Province Governmental Organizations), Journal of Public Administration Perspective, 10(39), 149-178. magiran.com/p2070645
یوسف محمدی فر، معین سلیمانی، عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه). فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1398؛ 10(39): 149-178. magiran.com/p2070645
Yousef Mohammadifar, Moein Soleimani, Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Strategies for Removing it (Case Study: Kermanshah Province Governmental Organizations), Journal of Public Administration Perspective, 2019; 10(39): 149-178. magiran.com/p2070645
یوسف محمدی فر، معین سلیمانی، "عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 10، شماره 39 (1398): 149-178. magiran.com/p2070645
Yousef Mohammadifar, Moein Soleimani, "Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Strategies for Removing it (Case Study: Kermanshah Province Governmental Organizations)", Journal of Public Administration Perspective 10, no.39 (2019): 149-178. magiran.com/p2070645
یوسف محمدی فر، معین سلیمانی، (1398). 'عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، صص.149-178. magiran.com/p2070645
Yousef Mohammadifar, Moein Soleimani, (2019). 'Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Strategies for Removing it (Case Study: Kermanshah Province Governmental Organizations)', Journal of Public Administration Perspective, 10(39), pp.149-178. magiran.com/p2070645
یوسف محمدی فر؛ معین سلیمانی. "عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه)". فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10 ،39 ، 1398، 149-178. magiran.com/p2070645
Yousef Mohammadifar; Moein Soleimani. "Factors Influencing Human Capital Management Inefficiency and Strategies for Removing it (Case Study: Kermanshah Province Governmental Organizations)", Journal of Public Administration Perspective, 10, 39, 2019, 149-178. magiran.com/p2070645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال