ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال سخدری، عامر دهقان نجم ابادی، صاحب ایمانی، (1398). تبیین نقش معنویت و درک از رهبری اخلاقی در تحلیل نقشه اهمیت - عملکرد نگرش کار آفرینانه کارکنان در صنعت نفت، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، 179-208. magiran.com/p2070652
Kamal Sakhdari, Amer Dehghan Najmabadi, Saheb Imani, (2019). Explaining the Role of Spirituality and Pperceive of Ethical Leadership in the Important-Performance Map Analysis of Employees' Entrepreneurial Attitude Orientation in Oil Industry, Journal of Public Administration Perspective, 10(39), 179-208. magiran.com/p2070652
کمال سخدری، عامر دهقان نجم ابادی، صاحب ایمانی، تبیین نقش معنویت و درک از رهبری اخلاقی در تحلیل نقشه اهمیت - عملکرد نگرش کار آفرینانه کارکنان در صنعت نفت. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 1398؛ 10(39): 179-208. magiran.com/p2070652
Kamal Sakhdari, Amer Dehghan Najmabadi, Saheb Imani, Explaining the Role of Spirituality and Pperceive of Ethical Leadership in the Important-Performance Map Analysis of Employees' Entrepreneurial Attitude Orientation in Oil Industry, Journal of Public Administration Perspective, 2019; 10(39): 179-208. magiran.com/p2070652
کمال سخدری، عامر دهقان نجم ابادی، صاحب ایمانی، "تبیین نقش معنویت و درک از رهبری اخلاقی در تحلیل نقشه اهمیت - عملکرد نگرش کار آفرینانه کارکنان در صنعت نفت"، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 10، شماره 39 (1398): 179-208. magiran.com/p2070652
Kamal Sakhdari, Amer Dehghan Najmabadi, Saheb Imani, "Explaining the Role of Spirituality and Pperceive of Ethical Leadership in the Important-Performance Map Analysis of Employees' Entrepreneurial Attitude Orientation in Oil Industry", Journal of Public Administration Perspective 10, no.39 (2019): 179-208. magiran.com/p2070652
کمال سخدری، عامر دهقان نجم ابادی، صاحب ایمانی، (1398). 'تبیین نقش معنویت و درک از رهبری اخلاقی در تحلیل نقشه اهمیت - عملکرد نگرش کار آفرینانه کارکنان در صنعت نفت'، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10(39)، صص.179-208. magiran.com/p2070652
Kamal Sakhdari, Amer Dehghan Najmabadi, Saheb Imani, (2019). 'Explaining the Role of Spirituality and Pperceive of Ethical Leadership in the Important-Performance Map Analysis of Employees' Entrepreneurial Attitude Orientation in Oil Industry', Journal of Public Administration Perspective, 10(39), pp.179-208. magiran.com/p2070652
کمال سخدری؛ عامر دهقان نجم ابادی؛ صاحب ایمانی. "تبیین نقش معنویت و درک از رهبری اخلاقی در تحلیل نقشه اهمیت - عملکرد نگرش کار آفرینانه کارکنان در صنعت نفت". فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 10 ،39 ، 1398، 179-208. magiran.com/p2070652
Kamal Sakhdari; Amer Dehghan Najmabadi; Saheb Imani. "Explaining the Role of Spirituality and Pperceive of Ethical Leadership in the Important-Performance Map Analysis of Employees' Entrepreneurial Attitude Orientation in Oil Industry", Journal of Public Administration Perspective, 10, 39, 2019, 179-208. magiran.com/p2070652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال