ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Heliasadat Hosseinian , Hamidreza Damghani, Leila Damghani, Golnoosh Nezam, HediyehsadatHosseinian, (2019). Home appliances energy management based on the IoT system, International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, 10(1), 167-175. magiran.com/p2070672
Heliasadat Hosseinian , Hamidreza Damghani, Leila Damghani, Golnoosh Nezam, HediyehsadatHosseinian, Home appliances energy management based on the IoT system, International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, 2019; 10(1): 167-175. magiran.com/p2070672
Heliasadat Hosseinian , Hamidreza Damghani, Leila Damghani, Golnoosh Nezam, HediyehsadatHosseinian, "Home appliances energy management based on the IoT system", International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 10, no.1 (2019): 167-175. magiran.com/p2070672
Heliasadat Hosseinian , Hamidreza Damghani, Leila Damghani, Golnoosh Nezam, HediyehsadatHosseinian, (2019). 'Home appliances energy management based on the IoT system', International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, 10(1), pp.167-175. magiran.com/p2070672
Heliasadat Hosseinian ; Hamidreza Damghani; Leila Damghani; Golnoosh Nezam; HediyehsadatHosseinian. "Home appliances energy management based on the IoT system", International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications, 10, 1, 2019, 167-175. magiran.com/p2070672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال