ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طرخورانی، محمد فرقانی، (1398). فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، 1-8. magiran.com/p2070827
Mohammad Reza Tarkhorani, Mohammad Forghani, (2019). The Frequency and Distribution of Modifiable Risk Factors Associated with Acute Coronary Syndrome in Patients Admitted to one of the Selected Hospitals of Police Force, Journal of Police Medicine, 9(1), 1-8. magiran.com/p2070827
محمدرضا طرخورانی، محمد فرقانی، فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی. فصلنامه طب انتظامی، 1398؛ 9(1): 1-8. magiran.com/p2070827
Mohammad Reza Tarkhorani, Mohammad Forghani, The Frequency and Distribution of Modifiable Risk Factors Associated with Acute Coronary Syndrome in Patients Admitted to one of the Selected Hospitals of Police Force, Journal of Police Medicine, 2019; 9(1): 1-8. magiran.com/p2070827
محمدرضا طرخورانی، محمد فرقانی، "فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی"، فصلنامه طب انتظامی 9، شماره 1 (1398): 1-8. magiran.com/p2070827
Mohammad Reza Tarkhorani, Mohammad Forghani, "The Frequency and Distribution of Modifiable Risk Factors Associated with Acute Coronary Syndrome in Patients Admitted to one of the Selected Hospitals of Police Force", Journal of Police Medicine 9, no.1 (2019): 1-8. magiran.com/p2070827
محمدرضا طرخورانی، محمد فرقانی، (1398). 'فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی'، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، صص.1-8. magiran.com/p2070827
Mohammad Reza Tarkhorani, Mohammad Forghani, (2019). 'The Frequency and Distribution of Modifiable Risk Factors Associated with Acute Coronary Syndrome in Patients Admitted to one of the Selected Hospitals of Police Force', Journal of Police Medicine, 9(1), pp.1-8. magiran.com/p2070827
محمدرضا طرخورانی؛ محمد فرقانی. "فراوانی و نحوه توزیع عوامل خطر قابل اصلاح مرتبط با سندرم حاد کرونری در بیماران بستری در یکی از بیمارستان های منتخب نیروی انتظامی". فصلنامه طب انتظامی، 9 ،1 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2070827
Mohammad Reza Tarkhorani; Mohammad Forghani. "The Frequency and Distribution of Modifiable Risk Factors Associated with Acute Coronary Syndrome in Patients Admitted to one of the Selected Hospitals of Police Force", Journal of Police Medicine, 9, 1, 2019, 1-8. magiran.com/p2070827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال